Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: Domyślna czcionka A Większa czcionka A+ Największa czcionka A++ | Zmień kontrast
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

https://spzozgorzkowice.naszaplacowka.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-12-13.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo- skany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-13.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-12-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Na parkingu przy budynku nie jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zatrzymania się samochodem przy wejściu głównym.

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach mieści się na ul. Kwiatowa 4 I piętro, 97-350 Gorzkowice.

Pod tym samym adresem mieści się – NZOZ w Gorzkowicach

Siedziba SPZOZ w Gorzkowicach znajduje się na I piętrze budynku, wejście z tyłu  budynku znajdują się schody.

Na zewnątrz budynku jak podjazd dla osób niepełnosprawnych, natomiast  wewnątrz istnieje podnośnik do transportu osób niepełnosprawnych  poruszających się  na wózkach inwalidzkich, nie ma wind, którymi można się przemieszczać między piętrem.

Do pomieszczeń SPZOZ w Gorzkowicach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille`a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Toaleta znajduje się na I piętrze budynku i  jest dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot posiada dostęp do FB

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Gorzkowicach

ul. Kwiatowa 4(góra I piętro),
97-350 Gorzkowice
tel: 44 681-80-02

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: